top of page

BETA

Általános Szerződési Feltételek
a Cloudent fogászati és a Cloudehr orvosi praxismenedzsment szoftver vonatkozásában

(Érvényes: 2023.04.01-től)

1. A Szolgáltató és adatai

Cégnév: Cloudent Kft.
Székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.
Cégjegyzékszám: 01-09-330092
Adószám: 26528221-2-41
Email: support@cloudent.hu és info@cloudehr.hu
Központi telefonszám: 06-1-701-6607
Honlap: https://cloudent.hu és https://orvosi-szoftver.hu  (továbbiakban: Szolgáltató)

A Szolgáltató a 2.1 pontban részletezett szolgáltatást a vele szerződő fél (továbbiakban: Felhasználó) részére a jelen Általános Szerződési Feltételek és mellékletei (továbbiakban: ÁSZF) szerint nyújtja. Felek között a szerződéses jogviszony (Szerződés) jelen ÁSZF elfogadásával jön létre, amelyet Felhasználó a Szolgáltatásra való regisztrációkor fogad el.

2. A Szolgáltatás

2.1 A Szolgáltatás

A Szolgáltató kifejlesztett egy egészségügyi páciens nyilvántartó informatikai rendszert (a továbbiakban: Rendszer), mellyel felhő alapon működő, online havi díjas szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) nyújt. A Szolgáltatás elsődleges célja az egészségügyi intzémények praxisirányítási és betegforgalmi szoftveres igényeinek teljes és széles körű lefedése, kielégítése. A Rendszer pontos funkcióit az ÁSZF 1. sz. melléklete szolgáltatási csomagonkénti bontásban részletezi.

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtása során semmilyen pénzügyi felelőssége nem keletkezik a Felhasználó működésével, gazdasági tevékenységével összefüggő pénzügyi, könyvelési feladatainak vonatkozásában; a Szolgáltatás csak és kizárólag a Felhasználónak nyújt támogatást az ilyen jellegű feladatok ellátásához, azok rendszerezéséhez.

2.2 A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos követelmények

a) Személyek: a Szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, a Felhasználó törvényes képviselőjétől kapott jogosultsággal veheti igénybe.

b) Eszközök és technikai feltételek: a Szolgáltatás igénybevételéhez kompatibilis eszközök, szélessávú internet-hozzáférés (minimum 100 Mbit/s letöltési sebesség), valamint az alábbiak szükségesek:

 • Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome vagy más kompatibilis internet böngésző 30 napnál nem régebbi vagy legújabb verziója

 • aktív felhasználónév, valamint az ahhoz tartozó jelszó

A fentiekben felsorolt tényezők befolyásolhatják a Szolgáltatás használatát.

c) Használat korlátozása: A Szolgáltatás kizárólag a jelen ÁSZF és mellékletei által meghatározott célokra, illetve a vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó jogszabályi környezetben általánosan elfogadott gyakorlat mértékéig megengedett célokra használható. Ha a Szolgáltatás Felhasználó általi használata vagy a Felhasználó egyéb magatartása szándékosan vagy gondatlanul veszélyezteti a Szolgáltatás nyújtását, vagy a Rendszert, a Szolgáltató jogosult minden szükséges lépést megtenni a Szolgáltatás és/vagy a Rendszer védelme érdekében, a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének korlátozását, illetve felfüggesztését is beleértve. A nem rendeltetésszerű használat, illetve a fenti magatartás ismétlődése a Felhasználó részére a Szolgáltatás nyújtásának megszüntetéséhez vezethet.

2.3. A Szolgáltatás nyújtásának megkezdése

Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére a Honlapon történő regisztráció után less jogosult. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását Felhasználó regisztrációját követően kezdi meg.

 

3. Díjak, díjszabás, számlázás, díjfizetés


A Felhasználó a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltató mindenkori árlistájában meghatározott, illetve a Felhasználó határozott időtartamú kötelezettségvállalása esetére megállapított kedvezményes díjakat köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltatás díjai a https://www.cloudent.hu oldalon vannak feltűntetve. 

 

A Szolgáltatás díjai forintban (HUF) meghatározottak a Magyarországon nyilvántartásba vett (magyar állampolgárságú, illetve magyarországi székhellyel rendelkező) Felhasználó esetében. Külföldön nyilvántartásba vett (külföldi állampolgárságú vagy székhellyel rendelkező) Felhasználó esetében, továbbá abban az esetben, ha a Felhasználó a Szolgáltatást Magyarország közigazgatási területén kívül folytatott egészségügyi praxis (rendelő) részére veszi igénybe, a Szolgáltatás díjai - a Szolgáltató euró árlistája szerint meghatározott díjtételek szerint - euróban (EUR) fizetendők a Szolgáltató részére. 

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás díjának bármely időpontban történő módosítására. A módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal a módosítás tényéről elektronikus úton értesíti a Felhasználót. Az előre kifizetett díjat a módosítás nem érinti. Amennyiben a módosítás a Felhasználó által fizetett havi vagy éves díj növekedésével jár, úgy a Felhasználó jogosult azt nem elfogadni és a Szolgáltatást 15 napon belül a 10.1 és a 10.2.2.2 pontban foglaltak szerint azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Felhasználó határozott időre kötelezettséget vállalt a Szolgáltatás igénybevételére és emiatt az általa fizetendő díjak rögzítettek, úgy a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatást felmondani, ha a módosítás az általa igénybe vett csomag általánosan érvényes díjait érinti.

3.1 Számlázás módja és rendszeressége, hibás számla

A Szolgáltató – az ingyenesen igénybe vehető próbaverzió kivételével - a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően (Felhasználó regisztrációja) jogosult a Szolgáltatás díjának számlázására, a Felhasználónak is ettől az időponttól keletkezik fizetési kötelezettsége a Szolgáltató felé, amelyet a Felhasználó nem vitathat.

A számlázás módja és rendszeressége szolgáltatási csomagonként eltérő lehet, ezért az erről szóló információkat a weboldal tartalmazza.

A Szolgáltató a számlát a saját vagy a Számlázz.hu rendszerén keresztül PDF formátumban küldi meg a Felhasználó részére a Szerződésben a Felhasználó által közölt e-mail címre. A kiállított számla PDF formátumban a Felhasználó részére elektronikus úton történő megküldésével a Szolgáltató a számla megküldésére vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, a számlaküldés jogkövetkezményei ezzel az értesítéssel beállnak. Az értesítést követően a számla megtekintése és a számlában feltüntetett fizetési határidőben történő teljesítése a Felhasználó felelőssége.

A számla összege ellen a Felhasználó a számlán feltüntetett fizetési határnapig reklamációval élhet. Jogos reklamáció esetén a Szolgáltató a helyes összegről új számlát állít ki, amit a Felhasználónak az azon feltüntetett új fizetési határidőn belül kell kiegyenlítenie.

Ha a Felhasználó egy már kifizetett számlával kapcsolatban terjeszt elő kifogást és reklamációja jogos, úgy a Szolgáltató a tévesen megállapított összeget a Felhasználó részére 8 napon belül jóváírja vagy visszatéríti.

3.2 Számlakiegyenlítés

A kibocsátott számlán feltüntetett esedékes díj összegét, átutalásos számla esetén, a Felhasználó a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles a Szolgáltató számlájára banki átutalással teljesíteni. A teljesítés időpontja az a nap, amikor a számla ellenértékét a Szolgáltató bankszámláján jóváírták.

A Szolgáltatás díjának megfizetéséért a Felhasználó, illetve törvényes képviselője felel, függetlenül a Felhasználó nevében a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személyétől.

Ha a Felhasználó 15 napon túli fizetési késedelembe esik és többszöri, írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlíti ki az esedékes számlá(ka)t, a számlaösszeg kiegyenlítéséig a Szolgáltató részlegesen vagy teljesen korlátozhatja a Szolgáltatás nyújtását.

A Felhasználó fizetési késedelme esetén a Felhasználó a ki nem egyenlített összeg után a fizetési határidőt követő első naptól a késedelembe esés teljes időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, de minimum 5 % késedelmi kamat megfizetésére köteles.

A Szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett díjat az esedékesség napjától számított egy éven belül követelheti, a tévesen felszámított, illetve beszedett díjakra egy éven belül fogad reklamációkat.

 

4. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

4.1 A Felhasználó jogai

Felhasználó az ÁSZF-ben foglaltak maradéktalan betartása, illetve a mindenkor érvényes árlista szerinti díjak megfizetése esetén jogosult az általa megrendelt csomag szerinti Szolgáltatás teljes körű igénybevételére.

4.2 A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó köteles a Szolgáltatás iránti igény bejelentése előtt informálódni a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásról, valamint az ÁSZF-et és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési dokumentumait áttanulmányozni.

A Felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni a Szolgáltatónak a Szerződés megkötése során.

A Felhasználó a Szerződés megkötése során és a Szerződés teljes tartama alatt is köteles együttműködni a Szolgáltatóval, köteles tájékoztatni a Szolgáltatót az Szerződést érintő minden lényeges körülményről, adatváltozásról, különös tekintettel a Felhasználó által üzemeltett beteg ellátásra vagy kezelés végzésére használt helyiségek (továbbiakban: kezelő, fogászatok esetében pl. fogászati székek) számáról, mivel a Szolgáltató a Szolgáltatás havi és évente fizetendő díját a csomagok eltérő funkcionalitásán kívül, a Felhasználó által „üzemeltetett” kezelő helyiségek számától teszi függővé. Az üzemeltetett kezelő helyiségek számát a Felek a Szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt rögzítik. A Felhasználónak kötelessége írásban haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé, amennyiben újabb kezelőt állít üzembe, hogy a Felek ennek megfelelően módosítsák a Szolgáltatás paramétereit, illetve a Szolgáltatás díját. Amennyiben a Felhasználó e kötelezettségének nem tesz eleget és bizonyítható módon (a Szolgáltató adatbázis bejegyzéseiből kinyerve) a Szolgáltatás naptár moduljában, rendszeresen, egy kezelőbe több, mint 10% átfedésben, párhuzamosan több páciens időpontot is rögzít, ezzel megvalósítja a „több kezelős” működést. Ebben az esetben a változás időpontjáig visszamenőlegesen köteles a túlhasználat különbözeti díját egy összegben megfizetni a Szolgáltató részére.

A Felhasználó köteles az ÁSZF-ben foglaltakat a Szolgáltatás igénybevétele során betartani.

A Felhasználó köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak megfizetni a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben foglaltak szerint.

A Felhasználó köteles az igénybe vett Szolgáltatást kizárólag törvényes célokra, a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, használata során akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, a Szolgáltatás használatával harmadik fél jogos érdekeit vagy vonatkozó hatályos jogszabályokat sért, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó egyidejű értesítésével a Szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására.

4.3 Biztonsági intézkedések

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival, továbbá tudomásul veszi, hogy a Rendszer használatával a Felhasználó által harmadik személyek részére kiküldött anyagok tartalmáért (ideértve különösen: elektronikus levél, tájékoztató, egyéb dokumentum) kizárólag a Felhasználó felel, a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásakor a Felhasználó részére felhasználói fiókot/fiókokat (továbbiakban: Fiók) hoz létre, mely(ek)hez a Felhasználó egyedi azonosítót és jelszót kap. A Felhasználó köteles a Fiókjával kapcsolatos adatokat gondosan megőrizni, annak tartalmát, Fiókjával és/vagy jelszavával kapcsolatos információkat harmadik személyekkel nem oszthatja meg, kizárólag a Felhasználó felelőssége a Fiók bizalmas jellegének és biztonságának fenntartása, továbbá kizárólag a Felhasználó felel minden olyan tevékenységért, amely a Fiókjában vagy a Fiókján keresztül történik, valamint vállalja, hogy a Fiókja biztonságának bármilyen megsértéséről haladéktanul értesíti a Szolgáltatót. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a Szolgáltatás minden olyan használatáért, amelynek során a hozzáférés a jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A Felhasználó jogosult a részére létrehozott Fiók elérési jogosultságának kezelését a tevékenysége végzésével összefüggésben foglalkoztatott munkatársa részére is biztosítani a Fiókhoz történő hozzáadással, továbbá jogosult a meglévő munkatársak adatait módosítani, a munkatársat aktiválni, illetve inaktiválni, törölni. Ezen esetekben is a Felhasználó felelőssége saját jelszavának biztonságos tárolása, ezért, illetve az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználó a Rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézó, repülőtéri váró) használja, a Rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van az alábbi biztonsági lépésekre:

 • a Felhasználó a böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását,

 • a Felhasználó ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor,

 • a Felhasználó a jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra,

 • a Felhasználó, amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa azt meg,

 • a Felhasználó ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a Rendszer használata,

 • a Felhasználó a Rendszert minden esetben a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el.

Amennyiben a Szolgáltató ésszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel járt el az információk védelme érdekében, úgy nem felel semmilyen kárért és olyan veszteségért, amely a Felhasználó Fiókjának jogosulatlan használata során merült fel annak következtében, hogy a Felhasználó nem tartotta be a fenti szabályokat.

 

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1 A Szolgáltató jogai

A Szolgáltató jogosult megtagadni a szerződéskötést, illetve a Szolgáltatás nyújtását indokolt esetben, különösen, amennyiben a Felhasználó által szolgáltatott adatok nem felelnek meg a valóságnak és a Felhasználó a Szolgáltató felhívására sem ad meg helyes adatokat.

 

A Szolgáltató jogosult megtagadni a Szolgáltatás nyújtását (bírósági döntés hiányában is) olyan Felhasználóval szemben, aki a Szolgáltatóval kapcsolatban valótlan információkat állít vagy a Szolgáltató rossz hírnevét kelti közösségi oldalakon, szakmai fórumon vagy bármely egyéb módon nyilvánosság előtt.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatási csomag alapfunkcióin felül a Szolgáltató a Felhasználó részére jogosult időszakonként - a Felhasználó működése hatékonyságának növelése, beszerzési folyamatainak optimializálása céljából - a Felhasználónak a Rendszerben tárolt gazdasági adatai összesítése eredményeként statisztikákat, illetve összehasonlító piaci adatokat is megjeleníteni (hiperperszonalizáció). A Szolgáltató az összehasonlító adatok mellett megjeleníthet olyan kapcsolódási pontokat (hiperlinkek, hiperhivatkozások) is, amelyek más vállalkozások weboldalaihoz (pl. webáruházak) nyújtanak elérési lehetőséget. Ezen weboldalakhoz a Szolgáltató a linkkel legfeljebb hozzáférést közvetít, a Szolgáltató nem vállal semmilyen kötelezettséget, felelősséget ezen oldalak elérhetőségével, tartalmával, illetve az ott elhelyezett adatok, információk tekintetében. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ezen weboldalak esetleges használata során az adott oldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadóak.

A teljesítés során a Szolgáltató jogosult alvállalkozót, egyéb közreműködőt igénybe venni, amiről nem köteles értesíteni a Felhasználót. A Szolgáltató az alvállalkozó, egyéb közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha az adott feladatot teljes egészében maga végezte volna el. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói, közreműködői tevékenységét, a saját tevékenységére vonatkozó szabványok szerint köteles ellenőrizni. A Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója, egyéb közreműködője a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően folytassa a tevékenységét.

5.2 A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározottak szerint eljárni a Szolgáltatás nyújtása során, köteles a Szolgáltatást a Felhasználó részére biztosítani, a hozzátartozó Rendszert rendeltetésszerűen működtetni.

A Szolgáltató a Szerződés megkötése előtt köteles tájékoztatni a Felhasználót az aktuális árlistáról. A Szolgáltató köteles a Felhasználót tájékoztatni a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a kötelező jogszabályi változásokról, valamint az ÁSZF és mellékletei, illetve az árlista módosulásáról.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a Szolgáltatás nyújtását korlátozza vagy akadályozza. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendszer a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti az előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb felmerülő problémákkal együtt. A Szolgáltató a Felhasználó egyedi kérésére a rendelkezésre állásról jelentést bocsát ki.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más, a Szolgáltató saját befolyásán kívül eső körülmény következtében az ÁSZF-ben vállalt rendelkezésre állást nem tudja biztosítani, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót.

6. A Felek felelőssége és kárfelelősség, felelősségkorlátozás

6.1 A Felhasználó felelőssége

Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott kötelezettségeinek elmulasztásával, vagy be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

 

6.2 A Szolgáltató felelőssége

Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott kötelezettségeinek elmulasztásával, vagy be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A Szolgáltató felelősséggel tartozik a Felhasználó felé, ha a saját maga által vállalt fejlesztési határidővel késedelembe esik és ezen késedelem folytán a Felhasználót kár éri. A vállalt fejlesztési határidőt meghaladó, késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató a késedelem mértéke kétszeresének megfelelő időtartamú használatot ír jóvá a Felhasználó számára (pl.: a határidő 1 nappal történő túllépése esetén a Felhasználó 2 napig jogosult a következő hónapban térítésmentesen használni a Szolgáltatást).

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Rendszer működtetése során fellépő és a Szolgáltatónak felróható esetleges adatvesztés esetén az adatok eredeti állapota visszaállítható legyen, valamint köteles díjazás nélkül a kárenyhítéshez szakmai támogatást nyújtani.

A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott havi díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 6 havi díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.

6.3 Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, páciensekkel, illetve harmadik személlyel szemben felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyekért a Felhasználó számítástechnikai berendezésein vagy egyéb tulajdonában lévő eszközein található számítástechnikai vírus vagy program felelős, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a keylogger program használatából eredő jelszólopást. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Rendszer internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, illetőleg az internetszolgáltató nem megfelelő sebességű működéséért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Szolgáltatás, illetve a Rendszer felelőtlen, szakszerűtlen, jogszerűtlen, nem az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő használatából ered, továbbá a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételével remélt hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, a haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó magatartása folytán esetlegesen bekövetkező személyes adat, illetve bizalmas információk elvesztéséért, és/vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozataláért, a Felhasználó által használt hardverek vagy egyéb szoftverek egészének vagy egy részének meghibásodásárt, használhatatlanságáért, a fenti okokból bekövetkező személyi sérülésből, illetve bármely felhasználói kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő bármilyen jellegű kárért vagy veszteségért.

7. Felek együttműködése

7.1 Hibaelhárítás

A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként a Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltatás nem vagy nem kielégítően működik, továbbá, ha a Szolgáltató számlázása eltér az ÁSZF-ben foglaltaktól. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, amelyek azzal összefüggésben merülnek fel, hogy a Felhasználó a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti.

A Felhasználó az esetleges panaszaival a Szolgáltatót az ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a support@cloudent.hu vagy az info@cloudehr.hu email címen keresheti fel. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató Ügyfélszolgálata kizárólag olyan Felhasználóknak áll rendelkezésére, akiknek a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás csomagja jogosultságot biztosít erre, továbbá nincs számlatartozásuk a Szolgáltató felé, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a Szolgáltatás felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után. Egyéb személyek – ide nem értve a próbaverziót igénybevevő Felhasználókat - kiszolgálását a Szolgáltató Ügyfélszolgálata megtagadhatja. Telefonon a Felhasználók hétköznap 08:00 és 16:30 óra között kereshetik a Szolgáltató Ügyfélszolgálatát.

A Felhasználó a karbantartási, illetve hibaelhárítási munkálatokhoz szükséges mértékben köteles biztosítani a Szolgáltató részére a Felhasználó rendszerébe történő bejelentkezést. Ha a Szolgáltató a Felhasználó által igényelt hibaelhárítás során megállapítja, hogy a Szolgáltatás hibáját nem a Rendszer hibája okozta, felhívja a Felhasználót a szükséges intézkedések megtételére. A Felhasználó köteles helytállni a Rendszer nem rendeltetésszerű használatából keletkező károkért.

A Szolgáltató a részére beérkező hibajelzések kivizsgálását, a beérkezést követően azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles megkezdeni. A Szolgáltató a bejelentett hibákat haladéktalanul, de legfeljebb a műszakilag indokolt hibaelhárítási határidőn belül köteles kijavítani. A hibaelhárítás várható időtartamáról, amennyiben az a 10 munkanapot meghaladja, a Szolgáltató minden érintett Felhasználót elektronikus úton tájékoztat. Amennyiben a Szolgáltató a hiba bejelentéstől számított 30 napon belül – figyelembe véve a műszakilag indokolt meghosszabbítás idejét is – nem tudja a saját érdekkörében felmerült hibát elhárítani, a Felhasználó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Ha a Szolgáltató a hibaelhárítás során megállapítja, hogy a Felhasználó magatartása vagy mulasztása a Szerződés Szolgáltató általi felmondására adhat okot, a Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a szerződésszegésnek 15 napon belüli megszüntetésére, amely határidő eredménytelen eltelte esetén a Szerződést az ÁSZF-ben részletezett szabályok mellett felmondja.

Amennyiben a Szolgáltató a részére beérkező, egyedi hibajelzés kivizsgálása során azt állapítja meg, hogy a hiba olyan oknál fogva keletkezett, mely a Felhasználónak a Rendszer szakszerűtlen vagy rendeltetésellenes használatára vezethető vissza, és melyről korábban a Rendszer használatával kapcsolatos oktatás, betanítás során a Szolgáltató a szükséges tájékoztatást és ismeretet átadta a Felhasználó részére, úgy a Szolgáltató jogosult a hibaelhárítással kapcsolatban eseti díjat felszámolni, melynek összege a mindenkori árlistában meghatározott és az elvégzett munkaóra alapján elszámolt díj.

A Szolgáltató ezen összeget havi 3 alkalomnál több alkalommal bejelentett egyedi hibajelzés után jogosult felszámítani a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó a hibaelhárítási munkálatokat követően egyedileg igényli, úgy a Szolgáltató köteles utólag hiba-jegyet és összefoglalást küldeni a hibáról.

7.2 Felelősségteljes felhasználói magatartás

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
a Felhasználó nem küld olyan email-t, SMS-t vagy csatolt állományt a Rendszerből, amely

 • pornográf vagy szexuális tartalmú,

 • prostitúciót hirdet,

 • illegális tevékenységre biztat,

 • illegális termékeket vagy szolgáltatásokat hirdet,

 • sérti mások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését,

 • mások zaklatására, megfélemlítésére vagy más sérelem okozására irányul,

 • a jó ízlést sértő, trágár kifejezéseket tartalmaz,

 • szerzői jog, vagy iparjogvédelmi jog (ideértve különösen szabadalomhoz, védjegyhez fűződő jog), illetve egyéb szellemi tulajdonjog, vagy üzleti titok megsértését valósítja meg,

 • a hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása miatt más személy vagy vállalkozás üzenetének tűnik, és ezáltal az üzenet elküldésével a feladó többek között jellegbitorlást, hamisítást, vagy csalást  valósíthat meg,

továbbá kerüli az olyan kifejezések használatát az üzenetek küldése során, melyeket a spam szűrők spam-gyanúsként értékelnek, így különösen, ami

 • gyógyszerészeti készítményeket hirdet,

 • MLM tevékenységre biztat,

 • szerencsejátékokat hirdet,

 • adósságrendező hitelt vagy kölcsönt hirdet,

 • egészségmegőrző termékeket, vitaminokat vagy gyógyhatású készítményeket hirdet,

 • gyors pénzszerzésre alkalmas tevékenységet hirdet,

 • otthoni, bedolgozó munkát hirdet.

7.3 Titoktartás, adatvédelem

a) Titoktartás

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele során tudomásukra jutott üzleti titkokat és védett ismereteket az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben foglaltak szerint megőrzik.

A Felek a Szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele során tudomásukra jutott bármely nem nyilvános adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumot kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, adhatják át harmadik személynek. A Felek tudomásul veszik, hogy illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlés is nyilvánosságra hozatalnak minősül.

A Felhasználó köteles kifejezetten üzleti titokként kezelni a Szolgáltatás igénybevétele során vagy azzal összefüggésben a Rendszerre vonatkozóan tudomására jutott minden információt. A Felhasználó ezen információkat sem a szerződéses jogviszony hatályának fennállása alatt, sem annak megszűnését követően a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személynek nem adhatja át és nem teheti egyéb módon hozzáférhetővé.

A Felhasználó a Szolgáltató által a Rendszerrel, illetve működésével kapcsolatban rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat a Szolgáltatás igénybevételén kívül nem használhatja fel, azokat a Szolgáltató érdekeit sértő vagy veszélyeztethető módon nem kezelheti, nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha ehhez a Szolgáltató előzetesen kifejezetten írásban hozzájárul.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF alapján őt terhelő kötelezettségeket, különösen a titoktartásra vonatkozó előírásokat az Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban eljáró, illetve a teljesítésében közreműködő munkavállalóival, megbízottjaival, szakértőivel és esetleges alvállalkozóival, egyéb közreműködőivel szemben is érvényesíti, betartatja. A Felhasználót ezen személyek tevékenységéért teljes felelősség terheli.

A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei a Feleket időbeli korlátozás nélkül mindaddig terheli, amíg a titok tárgya jogszerűen nyilvánosságra nem kerül.

Bármely Félnél a szerződéses jogviszony tekintetében vagy általánosan bekövetkező jogutódlás esetén a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség a jogutóddal szemben is értelemszerűen fennáll.

Amennyiben a Felek vagy közreműködőjük a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségüket megszegik, úgy a kötelezettségszegő Fél köteles megtéríteni a másik Félnek mindazt a kárát, amely a titoktartási kötelezettség megszegése eredményeként következett be.

b) Adatvédelem

A Felek a Szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének időtartama alatt megvalósuló adatkezelések során a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek kötelesek megfelelni, ideértve különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete ((2016. április 27.)), valamint az információs önrendelkezései jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.).

A Szolgáltatás nyújtása és igénybevétele során az egymás tudomására hozott kapcsolattartói személyes adatok kezelésére a Felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kerül sor. Ezen adatokat jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Felek között fennálló jogviszony időtartama alatt lehet kezelni. A Felek kötelesek a személyes adatok másik Fél részére történő átadása tekintetében a megfelelő jogalapról és az érintettek megfelelő tájékoztatásáról gondoskodni. Amennyiben a jogviszony bármely okból megszűnik, úgy a kapcsolattartó személyek személyes adatait a Felek a továbbiakban nem kezelik, a jogviszony fennállásáról szóló dokumentumot kivéve, azt vissza nem állítható módon valamennyi nyilvántartásukból kötelesek törölni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás részeként a Rendszer többek között természetes személyek, mint érintettek (továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelését teszi lehetővé. A Szolgáltatás igénybevétele során a Rendszerbe a Felhasználó által feltöltött személyes adatok az Érintettek részére a Felhasználó által nyújtott egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban felvett, rögzített, keletkezett egészségügyi és személyazonosító adatok (vagy az Érintetthez köthető egyéb adatok) az egészségügyi dokumentáció részét képező személyes adatoknak minősülnek. Ennek megfelelően a Szolgáltatás igénybevétele útján kezelt, a Rendszerbe feltöltött és ott tárolt személyes adatok tekintetében az adatkezelés céljait és eszközeit a Felhasználó, mint adatkezelő határozza meg. A Felhasználó az Érintettek személyes adatait saját nevében, önálló adatkezelőként kezeli.

A Felhasználó, mint adatkezelő köteles gondoskodni arról, egyben szavatolni, hogy személyes adatkezelése megfelel a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek, és mindenkor megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adatvédelmi elvek megvalósítása, valamint az adatvédelmi rendelkezésekben foglalt követelmények teljesítése, valamint az Érintettek jogainak védelme érdekében. A Felhasználó az Érintettekre vonatkozó, egészségügyi dokumentáció részét képező személyes adatokat az Érintettek megfelelő tájékoztatása mellett köteles kezelni. Az Érintettek tájékoztatása és az adatkezelés tekintetében a hozzájárulás beszerzése mindenkor a Felhasználó kötelessége és felelőssége.

A Felhasználó, mint adatkezelő köteles a Szolgáltatással kapcsolatban alkalmazottait, alvállalkozóit, szerződéses partnereit is tájékoztatni arról, hogy személyes adatokat a Szolgáltató által nyújtott  Szolgáltatás igénybevételével tárol, valamint kezel, amely Szolgáltatást a Szolgáltatótól, mint adatfeldolgozótól veszi igénybe. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ebből származó valamennyi hátrány – vagyoni és nem vagyoni - megtérítéséért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, továbbá a helytelen adatkezelésből származó jogkövetkezmények is a Felhasználót terhelik.

Az Érintettek adataihoz a Felhasználó, mint adatkezelő – amennyiben az a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges – biztosít hozzáférést a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó részére. A Szolgáltató adatfeldolgozási feladatainak teljesítésével kapcsolatban kizárólag a Felhasználó kifejezett kérése esetén a Felhasználó, mint adatkezelő kérésének megfelelő okból, célból, időtartamig és körben (pl. az adatbázis javítása, terméktámogatás, távoli segítségnyújtás, illetve a szoftverrendszer bárminemű karbantartása) jogosult az Érintettek személyes adataihoz hozzáférni.

A Szolgáltató adatfeldolgozóként a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban bármilyen adatkezelési tevékenységet (pl. egyedi igények teljesítése) csak és kifejezetten a Felhasználó, mint adatkezelő írásos kérelmére, annak felügyeletével és tudtával, továbbá a Felhasználó által (különösen a kezelt adatok kategóriái, adatok címzettje tekintetében stb.) meghatározott módon végez. A Szolgáltató adatfeldolgozóként kizárólag a Felhasználó, mint adatkezelő konkrét utasítása szerint és megfelelő biztonsági védőintézkedések végrehajtása mellett továbbít személyes adatokat harmadik felek számára, a jogosulatlan adatkezelés és közlés elkerülése érdekében.

A Szolgáltató csakis a Szolgáltatások teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben biztosít hozzáférést az adatokhoz az alkalmazottai számára. A Szolgáltató, mint adatfeldolgozó egyben szavatolja, hogy a Szolgáltatás által érintett egészségügyi adatokat kezelő valamennyi alkalmazottja utasítást kap arra, hogy betartsa az összes alkalmazandó adatvédelmi jogszabályt, illetve aláír egy titoktartási nyilatkozatot, amennyiben az adott alkalmazott nem olyan egészségügyi szakember, akire szakmai titoktartási kötelezettség vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint azzal egyenértékű titoktartási kötelezettség vonatkozik.

Mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben adattovábbítás történik, az adattovábbítás biztonságának biztosítása, a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kötelesek megtenni a megfelelő technikai szervezési intézkedéseket. Ennek megfelelően a Felek kötelesek az Érintettek személyes adatait és azokat tartalmazó minden dokumentumot biztonságos módon továbbítani egymásnak, így

 • elektronikusan jelszóval titkosított fájlban e-mail-en,

 • sFTP szerveren keresztül.

A Szolgáltatással kapcsolatban személyes adatok kezelésére alapvetően az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség területén kerül sor. Személyes adatok harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására csak a GDPR V. fejezetében (különösen a 45.-46. cikkében) foglaltak alapján és abban az esetben kerülhet sor, ha az ott meghatározott kötelezettségeket a Felhasználó, mint adatkezelő és a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó teljesíti. Ilyen esetekben mindenkor előzetesen megvizsgálandó, hogy az adott ország, illetve szervezet intézkedései, garanciái elegendőek-e a megfelelő, az uniós védelmi szinttel lényegében azonos védelmi szint biztosításához.

A Szolgáltató, mint adatfeldolgozó az Érintettek személyes adatait – a GDPR rendelkezéseinek (és adott esetben a magyar jog szerinti bármely megfelelő végrehajtási aktusnak) megfelelően – nem tárolja tovább, mint ameddig azt a Felhasználó, mint adatkezelő által meghatározott kezelési cél szükségessé teszi.

A Szolgáltató – tekintettel a szóban forgó személyes adatok kezelésével, illetve jellegével járó kockázatokra – megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy:

a) megakadályozza a jogosulatlan személyeket abban, hogy hozzáférjenek a személyes adatokat kezelő számítógépes rendszerekhez, és különösen, hogy megakadályozza az alábbiakat:

 1. adathordozók jogosulatlan leolvasása, másolása, módosítása vagy eltávolítása;

 2. jogosulatlan adatbevitel, valamint tárolt személyes adatok jogosulatlan közlése, megváltoztatása vagy törlése;

 3. adatkezelő rendszerek jogosulatlan használata adatátviteli eszközök segítségével;

b) biztosítja, hogy az adatkezelő rendszer jogosult felhasználói csak azokhoz a személyes adatokhoz férnek hozzá, amelyek tekintetében hozzáférési joggal rendelkeznek;

c) biztosítja, hogy a harmadik felek nevében kezelt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő által előírt módon lehessen kezelni;

d) biztosítja, hogy a személyes adatok közlése és az adathordozók szállítása során az adatokat engedély nélkül ne lehessen leolvasni, másolni, illetve törölni;

e) a szervezeti felépítést olyan módon tervezzék meg, hogy az megfeleljen az adatvédelemre vonatkozó követelményeknek.

Az adatvédelmi incidens az adatkezelés biztonságának olyan sérülése, amely a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A Felek vállalják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban vagy azzal összefüggésben általuk észlelt adatvédelmi incidensről tájékoztatják egymást, annak tudomásra jutásától számított legkésőbb 48 órán belül, és szükség esetén együttműködnek az incidens kezeléséhez szükséges intézkedések megtételében. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kötelezettségek (így különösen a felügyeleti hatóságnak való bejelentési és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége) a Felhasználót, mint adatkezelőt terheli. Az Érintetteket az adatvédelmi rendelkezések megszegéséből eredő kárért az a Fél felelős, akinek az adatkezelése sértette az adatvédelmi rendelkezéseket megsértette.

A Szolgáltató, mint adatfeldolgozó vállalja, hogy a Szolgáltatás időtartama alatt együttműködik a Felhasználó, mint adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjével a Szolgáltatás által érintett személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek betartásának ellenőrzésével kapcsolatban. A Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató részéről az adatvédelmi kérdések tekintetében illetékes kapcsolattartó: Kuttner Viktor (kuttnerviktor@flexizrt).

A Szolgáltató teljes adatvédelmi dokumentációja megtalálható a Szolgáltató weboldalán, a https://cloudent.hu webcímen. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja a dokumentációban leírtakat.

8. Szerzői jogok, védjegyek

A Rendszer tartalma (ideértve különösen: szöveg, illusztráció, adat, videó-, audió-, képfelvétel, szoftver forráskód, fejlesztési dokumentáció) – ide nem értve a Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevételével a Rendszerben rögzített adatokat és tartalmat – a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.

A Szolgáltató által kifejlesztett Rendszer, mint – alapvetően a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt) 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti - szerzői mű szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF alapján a Rendszer tekintetében időbeli korlátozással kizárólag használati jogot szerez, a Rendszer – ideértve különösen a Rendszer részét képező szoftver(ek) - szerzői vagyoni jogai a Felhasználó részére átruházásra nem kerül(nek).

A Felhasználót a Rendszer tekintetében a használati jog a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban illeti meg, e jogosultság nem jelent tehát hozzájárulást a Rendszerből letöltött anyagok (pl. a szakmai dokumentumminták: vizsgálati, kezelési ajánlatok, beleegyező nyilatkozatok) egyéb, különösen  kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye, illetve a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás hiányában tilos a tartalom egészét vagy részét a Szolgáltatáson kívüli célból tárolni, felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni. A Rendszer bármely fent hivatkozott tartalmi elemének átdolgozására csak a Szolgáltató jogosult, a tartalmi elemeken harmadik személy átdolgozást csak a Szolgáltató kifejezett, előzetes hozzájárulásával végezhet el. 

A „CLOUDENT” szó, valamint a „CLOUDENT” ábrás megjelölések a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által lajstromozott védjegyek, amelyeknek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató és amely védjegyek használatát kizárólag a Szolgáltató engedélyezheti. A védjegyek jogosulatlan használata vagy azokhoz hasonló, vagy azokkal összetéveszthető megjelölés használata iparjogvédelmi, polgári, illetve büntető jogi következményeket vonhat maga után.

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, a Szolgáltató érdekkörén és ellenőrzésén kívül álló, előre nem látható esemény, amely a Szolgáltató által elháríthatatlan, és a Szolgáltatás teljesítését akadályozza vagy meghiúsítja.

Vis maior esetén mindkét Fél mentesül a Szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Vis maior esetében a Szolgáltató legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíti a Felhasználót a felmerült helyzetről.

10. Az ÁSZF módosítása, a Szolgáltatás megszűnése, kötbér

10.1 Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosításról a Szolgáltató köteles a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal e-mail-ben értesíteni a Felhasználót. Amennyiben az ÁSZF módosítás a Felhasználót az alábbi esetek egyike szerint hátrányosan érinti;

 • az azonos Szolgáltatásért fizetett havi vagy éves díj növekszik vagy,

 • azonos díjak mellett - a megrendelt szolgáltatási csomag alapfunkcióin kívül - lényegesen alacsonyabb szintű Szolgáltatást kap,

jogosult a Szerződést legkésőbb az értesítéstől számított 15 napon belül azonnali hatállyal felmondani.

 

10.2 A Szolgáltatás megszűnése

A Szolgáltatás megszűnik

 • a Felhasználó jogutód nélküli megszűnése vagy halála esetén,

 • a Felek bármelyikének írásbeli felmondása, vagy

 • közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén.

10.2.1 A Felhasználó halála vagy megszűnése

A Felhasználó halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetében a Szolgáltatás azonnali hatállyal megszűnik.

10.2.2 A Szolgáltatás felmondása

10.2.2.1 Rendes felmondás

Bármelyik Fél a szerződéses jogviszonyt írásban, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani, a felmondási idő a felmondás kézhezvételének napján kezdődik. Abban az esetben, ha a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére és djainak fizetésére határozott időre kötelezettséget vállalt, úgy rendes felmondással csak a kikötött határozott idő lejártát követően, de legkorábban a lejárat előtti 30 napon belül mondhatja fel.

10.2.2.2 Rendkívüli felmondás

A Szolgáltató jogosult a szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani írásban és indoklással ellátva az alábbi esetekben:

 • a Felhasználó az esedékes díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;

 • 60 napot meghaladó vis maior esetén;

 • a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén;

 • a Felhasználó olyan magatartása esetén, amely a Szolgáltató – illetve az egyes Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása folytán a Szolgáltatás további fenntartása a Szolgáltató részéről nem elvárható;

 • a Felhasználó titoktartási kötelezettségének megszegése esetén, különösen a Rendszer vonatkozásában;

 • ha a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak;

 • ha a Felhasználó a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti.

A Felhasználó jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal lemondani írásban és indoklással ellátva, amennyiben a Szolgáltató neki felróható okból egyáltalán nem biztosítja a Szolgáltatást, vagy ha a Szolgáltató valamely a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban irányadó, jogszabályban előírt kötelezettséget megsért. A Felhasználó a fentiek szerint jogosult továbbá a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani a 10.1 pontban foglaltak szerint.

 

10.3 A jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése

Közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás kizárólag írásban érvényes. A Szolgáltatás megszűnésének időpontját a Felek a megállapodásban rögzítik.

 

10.4 Adatátadás a szerződéses jogviszony megszűnése esetén

A Szolgáltatás megszűnése esetén, amennyiben a Felhasználó az esedékes tartozásait a Szolgáltató részére hiánytalanul kiegyenlítette, a Szolgáltató a Felhasználó kérésére 30 napon belül ellenszolgáltatás nélkül a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Felhasználó által a Rendszerben rögzített adatokat, képeket, dokumentumokat elektronikus formában, oly módon, hogy az a Felhasználó számára is feldolgozható adat legyen (EXCEL, CSV, PDF). A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ily módon rendelkezésére bocsátott adatok szakértői segítség nélkül egyéb fogászati vagy vállalatirányítási szoftverek által esetlegesen nem lesznek olvashatók.

10.5 Kötelezettségvállalás határozott időtartamra, kötbér

A Felhasználó kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott ideig a Szolgáltatást igénybe veszi és annak díjait fizeti. Amennyiben e határozott időtartam lejárta előtt a Felhasználó a szerződéses jogviszony Szolgáltató általi felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, vagy a  Szolgáltatás a Felhasználó érdekkörében felmerülő más okból idő előtt szűnik meg, a Szolgáltató visszatarthatja a Felhasználó által már megfizetett szolgáltatási díjakat kötbér jogcímén, továbbá a Felhasználó köteles a vállalt határozott időtartamra fizetendő havi díjakat és éves díjakat egy összegben megfizetni kötbér jogcímén a Szolgáltató részére a Szolgáltatás megszűnését követő, illetve a Szolgáltató általi felmondás esetén a felmondás kézhezvételét követő 3 napon belül.

A Szolgáltató a jogviszonynak a Felhasználó halála miatti idő előtti megszűnése miatt kötbért nem érvényesít.

11. Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy bármilyen vitás kérdés vagy panasz felmerülése esetén, a vita jogi útra való terelése előtt megkísérlik a békés úton, tárgyalással történő egyeztetést. A kezdeményező fél kötelessége, hogy minden érintett felet haladéktalanul értesítsen és teljeskörűen tájékoztasson az ügy minden vonatkozását illetően. Amennyiben az egyeztető tárgyalások 30 napon belül nem vezetnek eredményre, a Felek vitájának elbírálására a per tárgyától, illetve a pertárgy értéktől függően hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF-ben szereplő kifejezések, fogalmak részletes meghatározását a jelen ÁSZF tartalmazza; minden további kifejezést a magyar jogszabályok alapján, a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint kell értelmezni.

Utoljára frissítve: 2023.04.01.

bottom of page